You are here: Media centre › Archive

Archive

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Виконуючий обовязки Генерального директора
 
 
 
 
 
 
 
Леонова Наталiя Iванiвна
 
(посада)
 
 
 
(підпис)
 
 
 
(прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
 
29.04.2016
 
(дата)
 
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32707785
4. Місцезнаходження
Печерський р-н., 04070, м. Київ, Набережне Шосе, 28
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)2000457 (044)2000458
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
29.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 
Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №83
 
 
 
29.04.2016
 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)
 
 
 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
 
http://21.com.ua/index.php?lang_id=2&content_id=1960
 
в мережі Інтернет
 
29.04.2016
 
 
 
(адреса сторінки)
 
 
 
(дата)
Зміст
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки
III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 030165
3. Дата проведення державної реєстрації
09.12.2003
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
2246900
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства. є: Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства, що приймає рiшення з усiх питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, Спостережна рада - колегiальний орган управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства та захист прав акцiонерiв у перiод мiж загальними зборами акцiонерiв Товариства, Генеральний Директор та Ревiзiйна комiсiя. Генарльним директором є Честнейша Т.М. Виконуючої обовязки Генерального директора є Леонова Наталiя Iванiвна.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "УКРСОЦБАНК"
2) МФО банку
300023
3) поточний рахунок
26004000021684
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "КБ "УФС"
5) МФО банку
377777
6) поточний рахунок
26003001000944
IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI Столiття"
32667109
01001Україна м.Київ М.Грушевського,3
10.8517
XXI Century Investments Public Limited
НЕ132218
2108Cyprus Nicosia 21 Aglantzias Ave., Complex 21B, Office 1
89.1483
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього
100
V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салмiн Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 443356 06.08.1997 Харкiвським РУГУМВС України в Києвi
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2008 по 2011 роки Голова Товариства Steltex Investments Limited З 02.02.2011 року перебуває на посадi Генерального директора ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI СТОЛIТТЯ", до цього працював в ТОВ "Стелтекс Iнвестмент" на посадi Голови Ради Директорiв, в ТОВ "РЕНЕСАНС" на посадi Генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 18 р. Попереднi посади : керiвника.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член РК
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пасiчник Вадим Євгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НА 361901 07.07.1997 Чемеровецьким РВУМВС України в Хмельницькiй обл.
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 01.10.2000 року по 01.02.2011 року - ПАТ , керуючий фiлiєю. З 02.02.2011 року перебуває на посадi фiнансового контролера ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI СТОЛIТТЯ", до цього працював в фiлiї ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Калуш Iвано-Франкiвськiй обл. на посадi керуючого фiлiєю, в фiлiї ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Каменець-Подiльский Хмельницької областi на посадi заступника керуючого фiлiєю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 13 р. Попереднi посади : керiвника. Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду 04.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член НР
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iонанов Юрiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 056002 07.12.1995 Залiзничним РУГУМВС України в Києвi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Стаж керiвної роботи 9 р. Попереднi посади : керiвника. Змiна у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду 04.04.2011 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Виконуючий обовязки Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонова Наталя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕО 232205 18.10.1996 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту. Розмiр виплаченої винагороди дорiвнює рiчному заробiтку вiдповiдно до займаної посади. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадових осiб не було. Попереднi посади : Заступник голови правлiння Посадова особа не має не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Стаж керiвної роботи 8 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Леонова Наталя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕО 232205 18.10.1996 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
0
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Повноваження посадової особи згiдно Статуту.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член НР
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пучев Олег Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 820050 27.09.1998 в Переяслав-Хмельницькому ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища, економiчна
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2008 по 2011 роки Голова Товариства Steltex Investments Limited. З 02.02.2011 року перебуває на посадi Генерального директора ПрАТ "Iнвестцiйна Компанiя "ХХI Столiття", до цього працював в ТОВ "Стелтекс Iнвестмент" на посадi Голови Ради Директорiв, в ТОВ "РЕНЕСАНС" на посадi Генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2014
9) Опис
Д/н
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
ПрАТ "Iнвестицiйна компанiя "ХХI Столiття"
32667109
01001 Україна Печерський р-н. м.Київ М.Грушевського,3
243827
10.85
243827
0
0
0
Компанiя "XXI CENTURY INVESTMENT PUBLIK LIMITED"
НЕ 132218
2108 Cyprus Aglantzia Niсosia 21 Aglantzias Ave., Complex 21B, Office 1
2003073
89.15
2003073
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (штук)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
2246900
100
2246900
0
0
0
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові
Дата проведення
30.04.2013
Кворум зборів**
100
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання Голови, секретаря та лiчильної комiсiї зборiв.
2. Розгляд звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.
4. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2012 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.
5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2012 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2012 р.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
8. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради.
9. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
10. Уповноваження Генерального директора Товариства здiйснити всi передбаченi законодавством дiї для державної реєстрацiї змiн до Статуту Товариства, пов’язаних iз прийнятими на цих зборах рiшеннями, з правом передоручення третiм особам.
Результати:
Затверджено рiчнi звiти. Затверджено змiну мiсцезнаходження товариства. Припинено повноваження членiв наглядової ради. Обрано нову Наглядову раду на 3 роки:
1) Пучева Олега Васильовича, паспорт СК 820050, виданий Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi 21 вересня 1998 року;
2) Iонанова Юрiя Олександровича, паспорт СН 056002, виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 07 грудня 1995 року;
3) Салмiна Олега Володимировича, паспорт СН 443356, виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 6 березня 1997 року – в якостi голови Наглядової Ради;
Затверджено внести змiни до статуту Товариства
У 2014 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились
 
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ПАТ «НДУ»
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
35917889
Місцезнаходження
04071 Україна Подiльський Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 482-52-14
Вид діяльності
Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис
У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
ТОВ «Аудиторська фiрма «Промислова Аудиторська Спiлка»
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ
33100397
Місцезнаходження
04073 Україна Оболонський р-н. м. Київ проспект Московський, 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
30.09.2004
Міжміський код та телефон
(044)501-03-13
Факс
немає
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
У звiтному перiодi пiдприємство продовжує здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї згiдно договору.
 
X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
04.07.2005
143/10/1/2005
Тер.упр. ДКЦПФР вм. Києвi та Київськiй обл.
UA1014591002
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1
2246900
2246900
100
Опис
Обiг ЦП проходив на вторинному неорганiзованому ринку. ЦП не були включенi до лiстiнгу бiрж.
 
XI. Опис бізнесу
Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв. Товариство є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Закритого акцiонерного товариства .
 
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрацiї. Вид товариства-вiдкрите акцiонерне товариство. Фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв товариство не має.
 
2 особи
 
До будь-яких об'эднань не належить
 
Спiльну дiяльнiсть не веде
 
Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї тов. на протязi року не було.
 
Фiнансова звiтнiсть Товариства за перевiрений перiод складена вiдповiдно вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. №996-XIV та дiючим нацiональним Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi.
Фiнансова звiтнiсть товариства включає:
- баланс;
- звiт про фiнансовi результати;
- звiт про рух грошових коштiв;
- звiт про власний капiтал;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi;
Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 №996-ХIУ, "Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом МФУ вiд 30.11.99 року № 291 та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених МФУ України.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми .
Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть.
Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до вимог Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
 
Збитки на кiнець року становлять 214773.0 тис.грн.
 
За останнi п'ять рокiв суттєвих вiдчужень та придбань активiв не було.
 
Правочини не вiдбувались
 
Основнi засоби вiдсутнi.
 
На дiяльнiсть товариства впливають: подорожчання енергоносiїв, податкова полiтика, залежнiсть вiд сезонних змiн .
 
 
Поточне фiнансування дiяльностi вiдбувається за рахунок власних обiгових коштiв (надходження вiд здачi примiщень в оренду). Фiнансування будiвництва вiдбувалось за рахунок залучених кредитних коштiв, погашення яких здiйснюється за рахунок операцiйного потоку торговельно-розважального комплексу. Потреба в додатковому капiталi вiдсутня.
 
Укладених, але не виконаних договорiв немає.
 
В подальшому Товариство планує здiйснювати дiяльнiсть з демонстрацiї кiнофiльмiв, дiяльнiстi кафе, роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах, здачою в оренду власного нерухомого майна. Освоювати новi ринки не планує. Товариство планує нарощувати обсяги реалiзацiї за рахунок пiдвищення вартостi послуг та збiльшення попиту.
 
Полiтика щодо дослiджень та розробок вiдсутня.
 
1. Справва №910/2217/15-г910/3461/14
За позовом Заступника прокурора Деснянського району м. Києва в iнтересах держави в особi Київської мiської ради до приватного акцiонерного товариства "КВАДРАТ-УКРАЇНА" про розiрвання договору та повернення земельної дiлянки 26.03.15 вiдкрито проваждення .
21.04.2015 винесено ухвалу про припинення провадження.
 
Iншої iнформацiї немає.
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн.)
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
0
0
0
0
0
0
Опис
Первiсна вартiсть Основних засобiв складала 153 тис.грн. Сума нарахованого зносу складає -153 тис.грн. Залишкова вартiсть 0 тис.грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
-539133
-324360
Статутний капітал (тис. грн.)
2247
2247
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
0
0
Опис
За звiтний та попереднiй перiоди вартiсть чистих активiв розраховувалась вiдповiдно до Рiшення №485 вiд 17.11.2004р.
Висновок
З метою приведення розмiру СК у вiдповiднiсть до розмiру чистих активiв (ЧА),
що розроблено вiдповiдно до частини 3 статтi 155 ЦК України, СК Тов. пiдлягає коригуванню.
3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:
 
Зобов'язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
 
за облігаціями (за кожним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання
X
454012
X
X
Усього зобов'язань
X
454012
X
X
Опис:
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
ТОВ «Аудиторська фiрма «Промислова Аудиторська Спiлка»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04655, м. Київ, Проспект Московський, 23, тел. (044)501-03-13
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
003464 30.09.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
3464 08.04.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2015 р.
Думка аудитора***
умовно-позитивна
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
0
0
2
2014
0
0
3
2013
1
0
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (запишіть):
Ні
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (запишіть):
Ні
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Інше (запишіть): Змiна адреси товариства
Так
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
2
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
1
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше (запишить)
 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
1
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)
 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Ні
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше (запишіть)
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть):
X
 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
X
Інше (запишіть)
Новi члени наглядової ради були обранi на чергових зборах акцiонерiв 15 лютого 2008 року.
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
 
кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Так
Так
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Так
Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Так
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Ні
Ні
Так
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Так
Так
Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Так
Так
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Так
Так
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Ні
Так
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Так
Ні
Ні
Так
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть):
В товариствi iснують: "Положення про виплату дивiдендiв", "Положення про викуп власних акцiй"
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
Ні
Так
Так
Ні
Ні
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Ні
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше (запишіть)
Рiшення про призначення зовнiшнього аудитора приймається правлiнням
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
 
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень
X
Не задовольняли умови договору з аудитором
X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X
Інше (запишіть)
Змiна аудитора була здiйсненяа виключно з фiнансових питань.
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше (запишіть)
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi здiйснювалась ревiзiйною комiсiєю для звiтування загальним зборам акцiонерiв
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X
Інше (запишіть)
Перевiрка здiйснювалась для звiтування загальним зборам акцiонерiв
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть):
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
за ЄДРПОУ
32707785
Територія
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
за КВЕД
68.20
Середня кількість працівників
2
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
04070, м. Київ, Набережне шосе, 28
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
 
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.
 
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
1000
0
0
0
первісна вартість
1001
15
15
0
накопичена амортизація
1002
-15
-15
0
Незавершені капітальні інвестиції
1005
1274
1274
0
Основні засоби:
1010
0
0
0
первісна вартість
1011
153
153
0
знос
1012
-153
-153
0
Інвестиційна нерухомість:
1015
0
0
0
первісна вартість
1016
0
0
0
знос
1017
0
0
0
Довгострокові біологічні активи:
1020
0
0
0
первісна вартість
1021
0
0
0
накопичена амортизація
1022
0
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції
1035
59558
59558
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
31788
22900
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
0
Гудвіл
1050
0
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
0
Усього за розділом I
1095
92620
83732
0
II. Оборотні активи
Запаси
1100
33326
33326
0
Виробничі запаси
1101
0
0
0
Незавершене виробництво
1102
0
0
0
Готова продукція
1103
0
0
0
Товари
1104
0
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
709
0
0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2859

2715

0
з бюджетом
1135
129
161
0
у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
0
з нарахованих доходів
1140
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6
6
0
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
2
2
0
Готівка
1166
0
0
0
Рахунки в банках
1167
0
0
0
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
0
резервах незароблених премій
1183
0
0
0
інших страхових резервах
1184
0
0
0
Інші оборотні активи
1190
1
1
0
Усього за розділом II
1195
37032
36211
0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
0
Баланс
1300
129652
119943
0
 
Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
2247
2247
0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-326607
-541380
0
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
0
Усього за розділом I
1495
-324360
-539133
0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
172853
258779
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви, у тому числі:
1530
0
0
0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
1532
0
0
0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
1533
0
0
0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти;
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
172853
258779
0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
0
Векселі видані
1605
317
317
0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
208608
311564
0
за товари, роботи, послуги
1615
6
32
0
за розрахунками з бюджетом
1620
532
1026
0
за у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
0
за розрахунками зі страхування
1625
0
0
0
за розрахунками з оплати праці
1630
1
1
0
за одержаними авансами
1635
106
106
0
за розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
за страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
71095
87251
0
Усього за розділом IІІ
1695
281159
400297
0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
0
Баланс
1900
129652
119943
0
 
Примітки
Керівник
Н.I.Леонова
Головний бухгалтер
Н.I.Леонова
КОДИ
 
Дата(рік, місяць, число)
 
2016 | 01 | 01
 
Підприємство
 
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
 
за ЄДРПОУ
 
32707785
 
(найменування)
 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
 
Код рядка
 
За звітний період
 
За аналогічний період попереднього року
 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
 
2000
 
811
 
274
 
Чисті зароблені страхові премії
 
2010
 
0
 
0
 
Премії підписані, валова сума
 
2011
 
0
 
0
 
Премії, передані у перестрахування
 
2012
 
0
 
0
 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
 
2013
 
0
 
0
 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
 
2014
 
0
 
0
 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
 
2050
 
( -819 )
 
( 0 )
 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
 
2070
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Валовий:
 прибуток
 

2090
 

0
 

274
 
 збиток
 
2095
 
( -8 )
 
( 0 )
 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
 
2105
 
0
 
0
 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
 
2110
 
0
 
0
 
Зміна інших страхових резервів, валова сума
 
2111
 
0
 
0
 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
 
2112
 
0
 
0
 
Інші операційні доходи
 
2120
 
5
 
11
 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
 
2121
 
0
 
0
 
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
 
2122
 
0
 
0
 
Адміністративні витрати
 
2130
 
( -255 )
 
( -76 )
 
Витрати на збут
 
2150
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Інші операційні витрати
 
2180
 
( -1360 )
 
( -1036 )
 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
 
2181
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
 
2182
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
 

2190
 

0
 

0
 
 збиток
 
2195
 
( -1618 )
 
( -827 )
 
Дохід від участі в капіталі
 
2200
 
0
 
0
 
Інші фінансові доходи
 
2220
 
0
 
0
 
Інші доходи
 
2240
 
190150
 
19211
 
Дохід від благодійної допомоги
 
2241
 
0
 
0
 
Фінансові витрати
 
2250
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Втрати від участі в капіталі
 
2255
 
( 0 )
 
( 0 )
 
Інші витрати
 
2270
 
( -403305 )
 
( -240518 )
 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
 
2275
 
0
 
0
 
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток
 

2290
 

0
 

0
 
 збиток
 
2295
 
( -214773 )
 
( -222134 )
 
Витрати (дохід) з податку на прибуток
 
2300
 
0
 
0
 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
 
2305
 
0
 
0
 
Чистий фінансовий результат:
 прибуток
 

2350
 

0
 

0
 
 збиток
 
2355
 
( -214773 )
 
( -222134 )
 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
 
Код рядка
 
За звітний період
 
За аналогічний період попереднього року
 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
 
2400
 
0
 
0
 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
 
2405
 
0
 
0
 
Накопичені курсові різниці
 
2410
 
0
 
0
 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
 
2415
 
0
 
0
 
Інший сукупний дохід
 
2445
 
0
 
0
 
Інший сукупний дохід до оподаткування
 
2450
 
0
 
0
 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
 
2455
 
0
 
0
 
Інший сукупний дохід після оподаткування
 
2460
 
0
 
0
 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
 
2465
 
-214773
 
-222134
 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
 
2500
 
0
 
0
 
Витрати на оплату праці
 
2505
 
8
 
12
 
Відрахування на соціальні заходи
 
2510
 
3
 
4
 
Амортизація
 
2515
 
0
 
0
 
Інші операційні витрати
 
2520
 
1604
 
1096
 
Разом
 
2550
 
1615
 
1112
 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
 
2600
 
0
 
0
 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
 
2605
 
0
 
0
 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
 
2610
 
0
 
0
 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
 
2615
 
0
 
0
 
Дивіденди на одну просту акцію
 
2650
 
0
 
0
 
Примітки
Керівник
Н.I.Леонова
Головний бухгалтер
Н.I.Леонова
КОДИ
 
Дата(рік, місяць, число)
 
2016 | 01 | 01
 
Підприємство
 
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
 
за ЄДРПОУ
 
32707785
 
(найменування)
 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

973

0
Повернення податків і зборів
3005
0
12
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
292
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
1289
2601
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -1224 )

( -67 )
Праці
3105
( -6 )
( -10 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( -3 )
( -5 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( -515 )
( -485 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( -144 )
( -1823 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
370
223
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
767
24
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
-1137
-249
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-370
-225
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
0
-2
Залишок коштів на початок року
3405
2
4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
2
2
 
Примітки
Керівник
Н.I.Леонова
Головний бухгалтер
Н.I.Леонова
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
за ЄДРПОУ
32707785
(найменування)
 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.
 
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
надходження
видаток
надходження
видаток
1
2
3
4
5
6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування
3500
0
0
0
0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505
0
X
0
X
збільшення (зменшення) забезпечень
3510
0
0
0
0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць
3515
0
0
0
0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій
3520
0
0
0
0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
3521
0
0
0
0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання
3522
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття
3523
0
0
0
0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій
3524
0
0
0
0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів
3526
0
0
0
0
Фінансові витрати
3540
X
0
X
0
Зменшення (збільшення) оборотних активів
3550
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) запасів
3551
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів
3552
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
3553
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості
3554
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів
3556
0
0
0
0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів
3557
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань
3560
0
0
0
0
Грошові кошти від операційної діяльності
3570
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги
3561
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом
3562
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування
3563
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці
3564
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів
3566
0
0
0
0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань
3567
0
0
0
0
Сплачений податок на прибуток
3580
X
0
X
0
Сплачені відсотки
3585
X
0
X
0
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
0
0
0
0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
0
X
0
X
необоротних активів
3205
0
X
0
X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
X
0
X
дивідендів
3220
0
X
0
X
Надходження від деривативів
3225
0
X
0
X
Надходження від погашення позик
3230
0
X
0
X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
X
0
X
Інші надходження
3250
0
X
0
X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
X
0
X
( 0 )
необоротних активів
3260
X
0
X
0
Виплати за деривативами
3270
X
0
X
0
Витрачання на надання позик
3275
X
0
X
0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
X
0
X
0
Інші платежі
3290
X
0
X
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
X
0
X
Отримання позик
3305
0
X
0
X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
X
0
X
Інші надходження
3340
0
X
0
X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
X
0
X
0
Погашення позик
3350
X
0
X
0
Сплату дивідендів
3355
X
0
X
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
X
0
X
0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
X
0
X
0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
X
0
X
0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
X
0
X
0
Інші платежі
3390
X
0
X
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
0
0
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
0
0
0
0
Залишок коштів на початок року
3405
0
X
0
X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
0
0
 
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
2016 | 01 | 01
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Квадрат-Україна"
за ЄДРПОУ
32707785
(найменування)
 
Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.
 
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
2247
0
0
0
-326607
0
0
-324360
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року
4095
2247
0
0
0
-326607
0
0
-324360
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
4100
0
0
0
0
-214773
0
0
-214773
Інший сукупний дохід за звітний період
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій (часток)
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій (часток)
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі
4295
0
0
0
0
-214773
0
0
-214773
Залишок на кінець року
4300
2247
0
0
0
-541380
0
0
-539133
 
Примітки
Керівник
Н.I.Леонова
Головний бухгалтер
Н.I.Леонова
 
Вартість акцій
1.88p 0.0 | 0.0%
XXIC on LSE
As at 01-10-2013
More